Λογιστική & Έλεγχος

 

Οι πιο κάτω υπηρεσίες μπορούν επίσης να προσφερθούν από το Clarion BC:

 • Οποιοδήποτε κύριο συνάλλαγμα
 • Προετοιμασία των περιοδικών λογαριασμών διαχείρισης και άλλων εκθέσεων
 • Βοήθεια για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων με βάση διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ή άλλες λογιστικές αρχές
 • Παροχή συμβουλών σε λογιστικά θέματα
 • Έκδοση τιμολογίων πωλήσεων
 • Προετοιμασία των συμφιλιώσεων των τραπεζικών λογαριασμών

 

Επίσης υπηρεσίες σχετικά με το ΦΠΑ περιλαμβάνουν:

 • Βοήθεια για εγγραφή εταιρειών στο ΦΠΑ στην Κύπρο ή άλλα κράτη μέλη της ΕΕ
 • Βοήθεια στην ολοκλήρωση και υποβολή του ΦΠΑ
 • Βοήθεια στην προετοιμασία και υποβολή των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων (κατάλογοι πωλήσεων ΕΚ).
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τα θέματα ΦΠΑ
 • Βοήθεια για τη διαχείριση ελέγχων και ερωτήσεων που υποβάλλει το ΦΠΑ